Hrvatski nacionalni portal Registra onečišćavanja okoliša

Hrvatski nacionalni portal Registra onečišćavanja okoliša (HNPROO) javno je dostupan Portal čijom je uspostavom Republika Hrvatska ispunila međunarodnu obvezu prema Zakonu o potvrđivanju Protokola o registrima ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari uz Konvenciju o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša (NN MU 4/2008).

Map layers

Istaknuto

- životinjskih sirovina (osim mlijeka)
- životinjskih sirovina (osim mlijeka)
- za topljenje, uključujući legiranje, obojenih metala, uključujući oporabljene proizvode (rafiniranje, lijevanje itd.)

Postrojenja