Hrvatski nacionalni portal Registra onečišćavanja okoliša

Hrvatski nacionalni portal Registra onečišćavanja okoliša (HNPROO) javno je dostupan Portal čijom je uspostavom Republika Hrvatska ispunila međunarodnu obvezu prema Zakonu o potvrđivanju Protokola o registrima ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari uz Konvenciju o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša (NN MU 4/2008).

Map layers

Istaknuto

- za topljenje, uključujući legiranje, obojenih metala, uključujući oporabljene proizvode (rafiniranje, lijevanje itd.), Pogoni:, Proizvodnja i prerada metala
- za topljenje, uključujući legiranje, obojenih metala, uključujući oporabljene proizvode (rafiniranje, lijevanje itd.), Pogoni:, Proizvodnja i prerada metala
Industrijska postrojenja za proizvodnju papira i kartona i drugih primarnih drvnih proizvoda, Proizvodnja i prerada papira i drva

Postrojenja