Hrvatski nacionalni portal Registra onečišćavanja okoliša

Hrvatski nacionalni portal Registra onečišćavanja okoliša (HNPROO) javno je dostupan Portal čijom je uspostavom Republika Hrvatska ispunila međunarodnu obvezu prema Zakonu o potvrđivanju Protokola o registrima ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari uz Konvenciju o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša (NN MU 4/2008).

Map layers

Istaknuto

Pogoni za taljenje mineralnih tvari uključujući proizvodnju mineralnih vlakana, Industrija minerala
Rafinerije mineralnih ulja i plina, Energetika
- biljnih sirovina, Obrada i prerada namijenjena proizvodnji prehrambenih proizvoda i pića od:, Životinjski i biljni proizvodi iz sektora proizvodnje hrane i pića

Postrojenja