Hrvatski nacionalni portal Registra onečišćavanja okoliša

Hrvatski nacionalni portal Registra onečišćavanja okoliša (HNPROO) javno je dostupan Portal čijom je uspostavom Republika Hrvatska ispunila međunarodnu obvezu prema Zakonu o potvrđivanju Protokola o registrima ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari uz Konvenciju o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša (NN MU 4/2008).

Map layers

Istaknuto

- nanošenje zaštitne prevlake od taljenoga metala, Pogoni za preradu neobojenih metala, Proizvodnja i prerada metala
- cementnog klinkera ili vapna u drugim pećima, Industrija minerala
Obrada i prerada mlijeka, Životinjski i biljni proizvodi iz sektora proizvodnje hrane i pića

Postrojenja